راه اندازی Email Gateway جهت افزایش امنیت پست الکترونیک کاربران

با استفاده از امکان فراهم شده توسط کارشناسان سایت مرکزی دانشگاه از این پس کلیه نامه های الکترونیکی ارسال شده توسط کاربران با استفاده از یک درگاه امن ارسال و دریافت می گردند.