انواع حافظه ها

در سیستمهای رایانه ای از حافظه های مختلف و با فنآوری های متفاوتی استفاده می گردد . حافظه های "ايستا " ( Static ) و "پويا" ( Dynamic ) ، دو نمونه متدوال در اين زمينه می باشند . هر رایانه ممکن است هم دارای حافظه static و هم dynamicباشد . از حافظه های فوق با توجه به تفاوت مشهود قيمت آنان با اهداف متفاوتی اسفاده می گردد . با بررسی نحوه عملکرد هر يک از تراشه های حافظه static و dynamic ، می توان به تفاوت های موجود و علت اختلاف قيمت آنان ، بيشتر واقف گرديد .

فایل پیوست: