استاندارد در پرونده الکترونیک سلامت

استاندارد مدرکی است که در برگیرنده قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی ها برای فعالیت ها یا نتایج آنهاست.

 جهت استفاده عمومی و مکرر؛ توسط سازمان شناخته شده تصویب شده وموجب تسهیل تولید-اشاعه و مصرف اطلاعات شده و همچنین سبب صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد. استانداردهای انفورماتیک مراقبت بهداشتی عنصر ضروری برای پرونده الکترونیک سلامت است.ضرورت استفاده از استاندارد در پرونده الکترونیک سلامت:اغلب نرم افزارهای موجود به اقتضای تقاضای مشتری به وجود آمده اند و با یکدیگر سازگار نیستند.لذا برقراری ارتباط در محیط شبکه امری بس دشوار و پرهزینه خواهد بود.وجود استانداردهای مورد توافق با کاهش هزینه های مذکور هم به نفع تولید کنندگان نرم افزارهای بیمارستانیو هم به نفع استفاده کنندگان آنهاست. استانداردهای ساختار و محتوای پرونده الکترونیک سلامت،استانداردهای تبادل الکترونیکی داده ها، استاندارد های واژه نامه ها،استانداردهای محرمانگی از استانداردهای پرونده الکترونیکی است. یکی از چالش ها در زمینه پرونده الکترونیک سلامت تعدد این استاندارد ها در برخی زمینه هاست. مطالعه، بررسی و انتخاب مناسب ترین استاندارد از جمله موارد ضروری و مهم است که بایستی به آن پرداخته شود.بدون وجود استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت ، داده های جمع آوری شده با چندین نظام مواجه شده و تفسیر و مقایسه آن با مشکل مواجه خواهد شد . استانداردها برای دستیابی به یکپارچگی واقعی تمام سیستم های درگیر باید از ساختار و معماری سازگار مشترک مدل های اطلاعاتی و طرح های کدگذاری خاص تبعیت کنند.در صورت عدم استفاده از استاندارد در داده های مراقبتی نه تنها قابلیت عملکرد بین سیستم های اطلاعاتی از بین می رود بلکه تفسیر و تجمع داده های ادغام شده از منابع مختلف نیز با مشکل مواجه می شود. استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت  از دیدگاه انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا

  • استانداردهای ساختار و محتوای پرونده الکترونیک سلامت
  • استانداردهای تبادل الکترونیکی داده ها
  • استاندارد های واژه نامه ها
  • استانداردهای محرمانگی
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات