استاندارد LOINC

استاندارد LOINC

(Logical Observation Identifier Names and Codes) این سیستم مجموعه ای استاندارد از اصطلاحات را با کدهای مشابه و همگانی برای شناسایی نتایج آزمایشگاهی، مشاهدات بالینی و بررسی های تشخیصی ایجاد کرده است
اشتراک در استاندارد LOINC